Социални Мрежи

Формуляр за рекламация

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:
До: Седем 2 ООД с ЕИК 103778121
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.
Предмет на рекламацията:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на - …………………………………
Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):
Възстановяване на платената сума
Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
Отбив от цената
Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите
Прилагам следните документи (заградете желаната опция):
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………
Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………
Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………
Дата: …………………………………